Time left for the Opening
Sign Up
Already have an account? Log in.
MEMBERSHIP CONTRACT
Lütfen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne ait www.fellowship.istanbul web sitesini kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı olanlar dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesine üye olan kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesi, TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ’ne bağlı program (Bundan böyle FELLOWSHİP İSTANBUL olarak anılacaktır) tarafından, www.fellowship.istanbul web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. SORUMLULUKLAR
a. www.fellowship.istanbul kullanıcıları, kayıt işlemlerini tamamlayarak elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.fellowship.istanbul sitesini kullanmaya başlayabilir.
b. Üye, www.fellowship.istanbul sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserler Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu Borçlar Kanunu, diğer ilgili tüm mevzuat hükümleri ile FELLOWSHIP İSTANBUL'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle
doğabilecek her türlü yasal sorumluluk üyeye aittir. FELLOWSHIP İSTANBUL bu aykırılıklardan dolayı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
c. Kullanıcı, www.fellowship.istanbul'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğranılacak zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, FELLOWSHIP İSTANBUL'un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder. 
d. Kullanıcı kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. FELLOWSHIP İSTANBUL, üyelerden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyelik olamaz. “Şifre” sadece üye tarafından bilinir.
e. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.fellowship.istanbul sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, FELLOWSHIP İSTANBUL tarafından geçici veya sürekli olarak üyenin www.fellowship.istanbuldan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
f. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, üye tarafından www.fellowship.istanbul üzerinden talep halinde yapılabilir. Üyeliğini bitirilen kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.
g. FELLOWSHIP İSTANBUL ’un üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğu kapsamındadır. FELLOWSHIP İSTANBUL ‘un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan ederler.
h. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili sorumluluk FELLOWSHIP İSTANBUL ’a ait değildir.

2. FİKRİ MÜKİYET HAKLARI
a. İşbu www.fellowship.istanbul’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi FELLOWSHIP İSTANBUL ‘a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.
b. www.fellowship.istanbul’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde ya da farklı bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. 
c. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz.

3. GİZLİLİK
a. FELLOWSHIP İSTANBUL, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı ve gizli kalmasını belirttiği kişisel bilgileri hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.fellowship.istanbul sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik saldırı, randevulara ve listelere müdahale amaçlı girişimlere neden olduğunun tespit edilmesi, mevzuatlara aykırı davranması durumunda veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, FELLOWSHIP İSTANBUL ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
b. FELLOWSHIP İSTANBUL taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğin sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. FELLOWSHIP İSTANBUL'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. FELLOWSHIP İSTANBUL, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yen tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.fellowship.istanbul’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.fellowship.istanbul sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
c. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan FELLOWSHIP İSTANBUL sorumlu değildir.

4. MÜCBİR SEBEPLER
a. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
a. Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
a. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. TEBLİGAT
a. www.fellowship.istanbul sitesi üyenin FELLOWSHIP İSTANBUL' a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
b. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
c. Yine FELLOWSHIP İSTANBUL 'un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın FELLOWSHIP İSTANBUL tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.